Na co nezapomenout po porodu

 

Oznámení  narození miminka svému pediatrovi

 Vybraného pediatra je vhodné kontaktovat ještě před narozením dítěte.

 

Přihlášení miminka ke zdravotní pojišťovně

Zákonem je stanovena lhůta 8 dnů od narození miminka, ve které je nutné přihlásit miminko ke zdravotní pojišťovně, u které je vedena maminka v den porodu. Oznámit narození miminka lze písemně nebo osobně na pobočce pojišťovny a místně příslušný úřad, ihned po přidělení rodného čísla, oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců.

 

Vydání rodného listu a zaevidování dítěte na matrice v místě bydliště

 • Po předložení všech potřebných dokladů bude miminko zapsáno do knihy narození a poté mu bude vydán rodný list na matrice příslušného městského úřadu v místě narození.  Rodný list si rodiče mohou osobně vyzvednout nebo jim bude doporučeně zaslán poštou.
 • Vystavení rodného listu není nijak zpoplatněno.
 • Bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od narození miminka jsou rodiče povinni oznámit narození dítěte na matrice místě příslušného městského úřadu svého  bydliště.
 • Matrika MěÚ Turnov – Skálova ul. 84, kancelář č. 803, 804, 805 (přízemí)

 

a) Základní potřebné doklady, miminko se narodilo v době trvání manželství, předloží jeden z rodičů:

 • miminko se narodilo v době trvání manželství, předloží jeden z rodičů
 • platné občanské průkazy obou rodičů dítěte, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení k pobytu pro cizince
 • originál, nebo úředně ověřenou fotokopii oddacího listu rodičů dítěte
 • souhlasné prohlášení o jménu (jménech) dítěte, podepsané oběma rodiči dítěte
 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte, pokud tento údaj nevyplývá z oddacího listu rodičů

b) miminko narozené mimo manželství a otec není znám, předloží matka

 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince
 • prohlášení o jménu (jménech) dítěte
 • svůj rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá

c) miminko narozené mimo manželství, otec je znám a určen, předloží jeden z rodičů

 • platné občanské průkazy obou rodičů dítěte, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení pobytu pro cizince
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) podepsané oběma rodiči
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
 • rodné listy obou rodičů dítěte

 

Uhradit poplatek za komunální odpad

Nezapomeňte ani na tuto povinnost  a nahlášte nového člena rodiny do evidence poplatníků.  Výběr poplatků - odbor finanční, kancelář č. 210, tel. č. +420 481 366 214

 

Požádat o porodné

 • Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.
 • Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.  Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
 • Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.
 • Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek (rozhodný příjem rodiny do 2,7násobku životního minima, první nebo druhé dítě).
 • Porodné náleží v rodině pouze dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
 • Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Kontaktní pracoviště ÚP v Turnově

  

Vítání občánků

Město Turnov pořádá, prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu, cca 4x ročně vítání nových občánků. Rodiče dětí s trvalým pobytem v Turnově dostanou automaticky pozvánku a informace o této akci a je jen na nich, zda se chtějí zúčastnit. Akce probíhá v Muzeu Českého ráje, nové občánky obvykle přivítá zástupce města, zástupce Spolku rodáků a přátel Turnova a také zástupce Centra pro rodinu Náruč.


Přítomen je fotograf, takže rodiče mohou mít z akce profesionální fotografie, vystupují děti ze ZUŠ v Turnově a noví občánci obvykle dostávají drobné dárky a pamětní list.
 

 zdroj: www stránky, Městský úřad Turnov, odbor školství, www.mpsv.cz