Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

 

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Podnět na podezření o zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte může podat každý občan (při podezření na týrání dítěte platí ohlašovací povinnost), ve věci následně jedná zákonný zástupce, pokud je tento agresorem, je nezletilému dítěti ustanoven kolizní opatrovník.


Podmínky a postup řešení:
Po oznámení (písemném, telefonickém, osobním, ale i anonymním) je vždy situace dítěte prošetřena pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí, po prokázání trestného činu je dále jednáno ve spolupráci s Policií ČR.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Oznámení o podezření, že je týráno, zneužíváno či zanedbáváno dítě, může podat každý občan na oddělení sociálně právní ochrany dětí, popř. na obvodním oddělení Policie ČR.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, úsek sociálně – právní ochrany dětí
  • Pracoviště : Skálova 84, první patro, kancelář č. 219, 220, 221
  • Telefon : 481 366 851, 481 366 852

 

Po podání podnětu je situace bezodkladně prošetřena, dále je ve věci jednáno dle potřeb nezletilého dítěte. Pokud do věci zasáhnou orgány činné v trestním řízení, musí být jejich řízení zahájeno do 30 dnů ode dne podání oznámení na Policii ČR.
 

 

Zdroj : Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí