Výchovné problémy

 

Mezi výchovné problémy lze zařadit:

 • lhaní
 • záškoláctví
 • útěky z domova
 • drobné krádeže
 • zneužívání návykových látek
 • šikanu
 • vandalismus a podobně.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Zákonný zástupce dítěte.
 • Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na závadové jednání dítěte a zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která je upozornila na tyto skutečnosti.

 

Podmínky a postup řešení:

 • Osobní návštěva zákonného zástupce, popř. v doprovodu nezletilého, na Městském úřadu v Turnově, odboru sociálních věcí, úseku sociálně- právní ochrany dětí u kurátora pro mládež.
 • Po oznámení je vždy situace dítěte prošetřena. Je navázána spolupráce s rodinou, proveden osobní pohovor s rodiči a nezletilým dítětem, v případě potřeby je provedeno šetření v rodině.
 • Výchovné problémy dítěte jsou řešeny ve spolupráci se školou, příslušným poradenským zařízením, příp. je podán návrh k soudu na uložení výchovného opatření či nařízení ústavní výchovy.

 


Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, budova ve Skálově ulici 84 – Markéta Kosová, Dis. tel. 481 366 875

 

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci.
- zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.


Kdo by Vám mohl dále pomoci:

 

Pedagogicko psychologická poradna Semily 

 Nádražní 213, 513 01 Semily

 Tel: 481 625 390, 721 128 300
  e–mail : poradna@pppsemily.cz
  www.pppsemily.cz

 

PPP - Pobočka Turnov

28.října 1872, budova internátu SZŠ, 511 O1 Turnov

Tel :  481 312 140

e-mail: poradna.turnov@pppsemily.cz

 

      PPP Semily poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži zpravidla ve věku od 3 do 19 let.

 

 

„REP“ - Poradna pro rodinu a děti v Turnově

 Žižkova 1623, Turnov

 kontaktní osoba: Mgr. Zdenka Flugrová, tel: 737 214 246.
 e-mail: flugrova(zavináč)email.cz
 

Poradna nabízí psychosociální poradenství, které je určeno pro rodiny s dětmi do 18 let. Hlavními programy jsou :

 • Program výchovného poradenství pro rodinu a děti
 • Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených

 

Poradenství je poskytováno v oblasti:

 • výchovy
 • vztahů, komunikace
 • nevhodných návyků
 • pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí
 • právního vědomí

 

Středisko výchovné péče Čáp

Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5

Tel. a fax: 482 750 807, 482 757 275
Mobilní tel: 728 145 169
e-mail: svp_lbc@centrum.cz
www.svp-lbc.cz

 

Středisko je školským zařízením poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči poskytuje dětem a mladistvým od 6 do 19 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou.
Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.

K hlavním obtížím, které středisko řeší patří:

 • školní problémy
 • problémy v rodině
 • osobnostní a psychické problémy
 • počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu)
 • gambling
 • projevy asociálního chování

 

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. – dětské psychiatrické oddělení

KNL a.s. - Dětské psychiatrické oddělení, Školní 430, 460 05, Liberec 5

Tel : 485 101 102


V rámci dětského psychiatrického oddělení funguje dětská psychiatrická a psychologická ambulance, kde jsou prováděna specializovaná vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let. Do ambulancí jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se na ambulance mohou i samotní rodiče. Obě specializované ambulance provádějí poradenství, diagnostiku a terapii poruch celého spektra poruch oboru dětské psychiatrie.
 

 zdroj: www stránky organizací