Mateřská dovolená

 

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE KDYŽ JSTE TĚHOTNÁ

(zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce)

Těhotenství je z hlediska zákoníku práce takzvanou ochrannou dobou.

 

Výpověď - těhotná zaměstnankyně je proti jednostrannému skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele chráněná.

Vyjímky: v případě, že se zaměstnavatel nebo jeho část ruší nebo přemísťuje, může dát zaměstnavatel těhotné zaměstnankyni výpověď

(pokud se ale jedná o nadbytečnost zaměstnankyně podle § 52 písm. c) zákoníku práce - která je nejčastějším případem reorganizací, těhotné zaměstnankyně výpověď dostat nesmí)

 

Převedení na jinou práci  - zaměstnavatel může, respektive je povinen těhotnou zaměstnankyni převést na jinou práci, pokud koná práci, kterou těhotné nesmějí být zaměstnávány (např. práce při těžbě nerostů apod. a práce uvedené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 288/2003 Sb.). Dále musíte zaměstnankyni převést, pokud Vám předloží lékařský posudek, podle kterého její práce ohrožuje její těhotenství.

Podmínky, za kterých je převedení přípustné, upravuje § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.

 

Zaměstnavatel je povinen:

 •  jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně
 • těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte (§103 zákoníku práce)

                                                                                                                                                                                          

Mateřská dovolená

Zaměstnankyni náleží v souvislosti s porodem a péči o narozené dítě mateřská dovolená po dobu 28 týdnů. Při porodu více dětí  nebo jde-li o osamělou matku, náleží ji mateřská dovolená 37 týdnů. Osamělou matkou se přitom rozumí žena neprovdaná, ovdovělá nebo rozvedená  a žena osamělá z jiného vážného důvodu, nežije-li s druhem.

Zaměstnankyně nastupuje mateřskou dovolenou zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě  skončit ani být přerušena  před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu mateřské dovolené. Zaměstnankyně nemusí o poskytnutí této mateřské dovolené zaměstnavatele žádat, postačí když  nástup mateřské dovolené oznámí a doloží potvrzení lékaře. Mateřská dovolená přísluší pouze ženě.

 

Peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“)

Peněžitá pomoc v mateřství (dále též "PPM") je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění stanovených podmínek pojištěnci, tzn. zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným (dále též "OSVČ"). (pojištěnec = fyzická osoba, která je účastna pojištění, tzn. žena i muž)

Dávka je určena: 

a) mamince, která miminko porodila

b) pojištěnci, který převzal do trvalé péče nahrazující rodičovskou péči dítě na  základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo v případě, že matka zemřela

c) pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí         

   o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou a nemá nárok na výplatu PPM a pojištěnci, který

   je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě

 

 Délka poskytování:

a) mamince, která miminko porodila po dobu 28 týdnů mateřské dovolené, a to od počátku 8. až 6. týdne před  očekávaným dnem porodu       (v případě, že se mamince narodilo dvě nebo více dětí, se poskytuje nejdéle po  dobu 37 týdnů. Narodí-li se dítě mrtvé, nebo odmítne-li žena o dítě

pečovat,  poskytuje se PPM po dobu 14 týdnů) .Ne kratší kratší dobu než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

b) pojištěnci, který převzal do trvalé péče nahrazující rodičovskou péči dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo nebo v případě, že matka zemřela - 22 týdnů ode dne převzetí dítěte, jde-li o pojištěnce, který převzal do péče dvě  nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů.

c) pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo   nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou a nemá nárok na výplatu PPM a pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě  - po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte (v případě dvou nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však déle než do 1 roku věku dítěte)  - dohoda však může být uzavřena nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu.

 

  Podmínky poskytování:

Peněžitá pomoc náleží pojištěnci, jestliže:

 • mu trvá účast na nemocenském pojištění v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče), nebo jestliže trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ke dni nástupu na PPM (počátek 8. až 6. týdne před předpokládaným dnem porodu) nebo ke dni převzetí dítěte; ochranná lhůta u žen, jejichž zaměstnání  skončilo v době těhotenství, je delší a činí 180 dnů, pokud pojištění trvalo po tuto dobu, jinak tolik dnů, co trvalo pojištění; obecná ochranná lhůta činí 7 kalendářních  dnů

 • splňuje podmínku tzv. čekací doby, tj. jestliže tato osoba byla v posledních 2 letech před nástupem na PPM účastna alespoň po dobu 270 dnů nemocenského pojištění; do doby 270 dnů se započítává také doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považována za soustavnou přípravu na   budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia nebo k převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, úmrtí matky dítěte,   dlouhodobého závažného onemocnění matky a písemné dohody, došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia; dále doba pobírání plného invalidního důchodu, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popř. dále trvala pojištěná činnost a  doba přerušení pojištění (neplacené pracovní volno, rodičovská dovolená),

 • nemá nárok na výplatu PPM za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti práci, ze které mu dávka náleží.

 

Peněžitá pomoc náleží osobě samostatně výdělečně činné jestliže:

 • splňuje podmínky uvedené u pojištěnce pod 1. a 2. odrážkou, je účastna   nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180  dnů v období 1 roku před porodem,
 • má zaplaceno pojistné za dobu účasti na nemocenském pojištění, z něhož je nárok na peněžitou pomoc uplatněn, a to včetně kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž začala pobírat peněžitou pomoc v mateřství; podmínka zaplacení pojistného je splněna, pokud OSVČ zaplatí pojistné do 3 měsíců ode dne vzniku nároku na dávku,
 • nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost po dobu pobír

 

Kde  a jak žádat:  

 • Zaměstnankyně u svého zaměstnavatele, popřípadě posledního zaměstnavatele, který žádost předá příslušné OSSZ
 • Osoba samostatně výdělečně činná na příslušné OSSZ
 • Pro obyvatele Turnova je příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení v Semilech

      OSSZ Semily, Bořkovská 571, Semily

      tel. 481 651 111

      Úřední hodiny:   Po + St:  8.00 – 17.00 hod.

                              Út + Čt:  8.00 – 14.00 hod.

                                     Pá: 8.00 – 13.00 hod.

 •   Přímo v Turnově OSSZ pobočku nemá, žádosti a ostatní náležitosti důchodů nelze vyřídit ani na  Odboru sociálních věcí MěÚ Turnov
 • Žádost může podat osoba, která dávku uplatňuje, nebo osoba k tomu zmocněná plnou mocí této osoby
 • Těhotná žena (event. žena, která porodila) podá "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", kterou jí vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je v péči (zpravidla příslušný gynekolog).
 • Při převzetí dítěte do péče nahrazující rodičovskou péči uplatněte nárok podáním tiskopisu "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče" a předložením dokladů, které tuto skutečnost potvrzují.
 • Pokud pojištěnec přebírá péči o dítě na základě písemné žádosti, je třeba v ní uvést den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, den porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte, popř. ověřený orgánem nemocenského pojištění.

 

  Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Žádost vyplněnou a potvrzenou příslušným lékařem
 • Při převzetí dítěte tiskopis "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče", ve které se uvedou údaje o dítěti a datum převzetí dítěte do trvalé péče (k žádosti se přiloží písemná dohoda, rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče, rodný list dítěte; při převzetí dítěte, jehož matka zemřela, se předloží k nahlédnutí úmrtní list matky).
 • Jestliže nárok na dávku uplatňuje pojištěnec z důvodu, že manželka nemůže pro vážné dlouhodobé onemocnění o dítě pečovat, musí předložit o této skutečnosti potvrzení a "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti".

Tiskopisy žádostí si můžete vyzvednout na kontaktním místě OSSZ v Semilech, u svého lékaře případně na stránkách www.cssz.cz.

 

Rodičovská dovolená

Zákonem č.155/2000Sb. byl s účinností od 1.1. 2001 nově upraven institut rodičovské dovolené.   Úprava zakotvila nárok na pracovní volno  z důvodu péče o dítě pro  oba rodiče. Zaměstnankyně může požádat zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou. Rodičovskou dovolenou může zaměstnankyně čerpat po skončení mateřské dovolené v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne tří let věku. 

O poskytnutí rodičovské dovolené je třeba zaměstnavatele požádat.    Zaměstnavatel je povinnen žádosti vyhovět. Zaměstnavatel je povinnen poskytnout rodičovskou dovolenou také otci dítěte, v rozsahu, o jaký  požádá.

 Doba čerpání MD a RD až do tří let věku dítěte je důležitou osobní překážkou v práci, kterou je povinnen zaměstnavatel omluvit, nárok na poskytnutí pracovního volna po dovršení tří let věku dítěte nevzniká. Chce-li rodič zůstat s dítětem doma i po dovršení tří let věku dítěte, má možnost požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy. Zaměstnavatel může, ale nemusí žádosti vyhovět.

  

Rodičovský příspěvek (rodiči často pojmenováno jako mateřská)
 

 • Vyplácí Státní sociální podpora prostřednictvím Úřadů práce

      Kontaktní místo v Turnově na Náměstí Českého ráje 94

tel.: 950 160 240
Úřední hodiny Bezbariérový přístup: Ano
 
Pondělí:   8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00    
 
Úterý:   8:00 - 11:00    
 
Středa:   8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00    
 
Čtvrtek:   8:00 - 11:00    
 
Pátek:   8:00 - 11:00 (jen příjem žádostí a pozvaní)  


Žádosti jsou k vyzvednutí na kontaktním místě, lze stáhnout na internetu www.mpsv.cz

 

Právní úprava od 1. 1. 2012

 • Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
 • Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.
 •  Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
 • Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také v případě, když ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě.
 • Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
 • Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a dojde-li tím ke „vzniku“ nebo změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek. Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby.    Jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, náleží příspěvek na péči, rodičovský příspěvek nenáleží.   Podmínka bydliště na území České republiky musí být splněna jak u oprávněné osoby, tak u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.
 • Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci, v němž:  dítě se narodilo,  rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,  osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,  dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,  dítě nebo rodič zemřeli,  rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
 • Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy: dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,  dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,  zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,  dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,  rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.
 • Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.
 • Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.
 • Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.
 • Rodiče, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011, mohou buď čerpat rodičovský příspěvek podle původní právní úpravy, nebo kdykoli po 1. 1. 2012 písemně požádat o změnu rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy, přičemž částky rodičovského příspěvku vyplacené před 1. 1. 2012 se započítají do celkové částky 220 000 Kč. Toto se netýká rodičů, kteří pečují o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené.
 • V souvislosti se zásadní změnou konstrukce rodičovského příspěvku, zánikem speciálních posudkových kritérií pro posuzování zdravotního stavu pro účely dávek státní sociální podpory a vyloučením souběhu s příspěvkem na péči u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, je přechod dosavadních nároků na rodičovský příspěvek rodičů pečujících o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a povinnosti s tím související podrobně upraven. Nárok na rodičovský příspěvek, který se poskytoval podle dosavadních předpisů při péči o zdravotně postižené dítě, které bylo k 1. 1. 2012 mladší 3 let, se nadále poskytuje ve výši 7 600 Kč do 3 let věku dítěte, pokud toto dítě nemá nárok na příspěvek na péči. Má-li takové dítě nárok na příspěvek na péči, musí rodič do 31. 1. 2012 zvolit jednu z těchto dávek a druhá se odejme. Aby měli všichni rodiče možnost volit do konce ledna 2012 mezi rodičovským příspěvkem (ve výši 7 600 Kč měsíčně do 3 let věku dítěte) a příspěvkem na péči, stanoví se zároveň, že všechny děti starší jednoho roku, které zakládají nárok na rodičovský příspěvek z titulu svého zdravotního postižení, se nejdéle do 31. 12. 2012 považují za osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni I nebo II a mají nárok na příspěvek na péči.

Poslední aktualizace: 30. 12. 2011, Autor: MPSV odbor 21
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PhDr. Miloslav Macela, odbor rodiny a dávkových systémů

 

Podrobné informace a formuláře najdete na www.mpsv.cz – Rodina nebo na https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/.

 

Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

 • V době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, může zaměstnanec čerpat rodičovskou dovolenou.
 • Rodičovskou dovolenou mohou zaměstnankyně i zaměstnanec čerpat současně.
 • Za situace, kdy oba rodiče čerpají rodičovskou dovolenou současně, hmotné zabezpečení nebo dávky přísluší jen jednomu z nich.
 • Ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené platí obdobně při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

 

 V případě, že pobíráte rodičovský příspěvek  a současně očekávaté dalšího potomka, nezapomeňte včas před nástupem na mateřskou dovolenou (s dalším potomkem) oznámit příslušnému oddělení státní sociální podpory žádost o ukončení pobírání rodičovského příspěvku z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou, v rámci které budete mít nárok na PPM.

 

              zdroj: Mateřská a rodičovská dovolená, J.Přib a kol., Grada, 2002 (k zapůjčení v CPR Náruč)

                         www.mpsv.cz, www.cssz.cz