Trh práce

 

Podpora v nezaměstnanosti - PvN 

 

Kdo má nárok?

 • Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Kdo nemá nárok?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání: 

 • se kterým byl v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, 
 • se kterým byl v době v posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a) zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem, 
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek, 
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává tzv. nekolidující zaměstnání.

 

Bližší informace naleznete na internetových stránkách ministerstva - https://www.mpsv.cz/cs/14156

 

Kdy končí nárok?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká: 

 • uplynutím podpůrčí doby, přičemž se do podpůrčí doby nezapočítává doba, po kterou pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, doba, po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává některou z činností v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, doba poskytování podpory při rekvalifikaci a doba vazby, 
 • ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo 
 • vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání.

 

Kolik to činí?

Z průměrného měsíčního výdělku v zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:

 •  první dva měsíce - 65%
 •  další dva měsíce - 50%
 •  po zbývající podpůrčí dobu - 45%

 

Jak dlouho lze pobírat?

 •  do 50 let - 5 měsíců
 •  od 50 do 55 let - 8 měsíců
 •   více než 55 let - 11 měsíců

 

Kdo za mě platí zdravotní a sociální pojištění?

 •  zdravotní pojištění po dobu evidence na ÚP hradí stát
 •   sociální pojištění za Vás stát nehradí, ale doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se Vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy Vám náleží PvN, nejvýše však v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy Vám podpora náleží

 zdroj: www.mpsv.cz

 

Pomoc nezaměstnaným - užitečné kontakty - informace

 

Hledání volných míst - informace

 

Rekvalifikace

 

zdroj: www.mpsv.cz, www stránky organizací