Uzavření manželství

Láska není zdaleka to jediné, co je třeba ke šťastnému soužití. V manželství se cení především vlastnosti jako tolerance, schopnost kompromisu, velkorysost, zodpovědnost, smysl pro rodinu, schopnost vcítit se do pocitů druhého, ale také pracovitost, inteligence či smysl pro humor. Aby vztah fungoval, musí si manželé vážit jeden druhého, dopřát si vzájemně dostatek prostoru a umět se občas jeden druhému přizpůsobit.

Uzavření manželství

 • Nejvíce informací o uzavření manželství v Turnově lze jistě získat na Městském úřadě v Turnově, Skálova ulice 84, odbor správní, oddělení matriky, kancelář č. 104.
 • Telefon : 481 366 803, 481 366 804, 481 366 805


Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství(snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Uzavřít manželství mohou snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouvy jimiž je Česká republika vázána jinak a úředně přeloženy do českého jazyka, podrobnosti sdělí matriční úřad.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

 

Pro výběr termínu a místa k uzavření manželství je nutné se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí matriční úřad.

 


Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem),
 • údaje o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice právně účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku, bližší informace obdržíte na matričním úřadu,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, rozhodnutí soudu o přivolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci,
 • fyzická osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci.

 

V případě uzavření manželství před orgánem církve si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají příslušný matriční úřad o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství před orgánem církve. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít-manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou.


V odůvodněných případech může být manželství uzavřeno zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v zákoně o rodině, bližší informace sdělí matriční úřad.


Pokud žádá o povolení uzavřít manželství zástupcem cizinec, musí mimo plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.


Jsou-li k uzavření manželství předkládány doklady vydané orgány cizích států, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.


Předkládané pravomocné rozhodnutí orgánu cizího státu o rozvodu manželství v případě, že jedním z účastníků řízení je státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak, bližší informace sdělí matriční úřad.


Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.


Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoliv matričním úřadu, kde Vám rovněž poskytnou veškeré informace.


Správní poplatky:


Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci, kteří

 • nemají trvalý pobyt na území České republiky...................................3.000,-Kč
 • z nich pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky..........2.000,-Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovenou dobu nebo úředně stanovenou místnost..............................................1.000,-Kč
 • vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.............500,-Kč

 

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
Matriční úřady mohou stanovit další režijní poplatky související se zabezpečením sňatku a místem konání sňatku.


Svatební obřady v Turnově:
Svatební obřady se v Turnově provádí na různých místech, ve svatební síni radnice Města Turnov, v areálu státního zámku Hrubý Rohozec, v areálu hradu Valdštejna, v kapli nebo přírodním areálu hradu Vranov na Malé Skále a na Dlaskově statku v Dolánkách. Obřad je možné realizovat i na jiném vhodném místě, po dohodě s matričním úřadem.

 

 

zdroj: Městký úřad Turnov, odbor správní