Stručny přehled důchodů poskytovaných ze základního důchodového pojištění


Veškeré tyto dávky vyřizuje vždy Okresní (česká) správa sociálního zabezpečení příslušná podle trvalého bydliště.

 

Starobní důchod

Věk potřebný pro získání starobního důchodu:

 

 •   u občanů narozených před rokem 1936 

 

60 let muži

53 let ženy (5 dětí a více)
54 let ženy (3-4 děti)
55 let ženy (2 děti)
56 let ženy (1 dítě)
57 let ženy (nevychovaly ani jedno dítě)

 

 •   pro občany narozené v letech 1936 – 1968 platí, že důchodový věk se postupně zvyšuje až na hranici 65 let pro muže a bezdětné ženy a na 62-64 let pro ženy, podle počtu vychovaných dětí

 

(podrobnou tabulku najdete na www.cssz.cz - Důchodové pojištění – Dávky – Starobní důchody)

 

 •   pro občany narozené po roce 1968

 

65 let muži

62 let ženy (4 děti a více)
63 let ženy (3 děti)
64 let ženy (2 děti)
65 let ženy (1 dítě a bezdětné) Žádost o starobní důchod lze sepsat nejdříve 4 měsíce před požadovaným termínem přiznání důchodu.
Pokud nemůže žádost podat ze zdravotních důvodů sám žadatel, může žádost podat rodinný příslušník nebo zmocněnec, zmocněný plnou mocí.

 

 

Invalidní důchod

Od 1.1. 2010 již zákon nerozlišuje plný nebo částečný invalidní důchod, nově se jedná o invalidní důchod rozlišený stupni invalidity:

 

 •   Invalidita I. stupně (jestliže pracovní schopnost klesla o 35% - 45%)
 •   Invalidita II. stupně (jestliže pracovní schopnost klesla o 50% - 69%)
 •   Invalidita III. Stupně (jestliže pracovní schopnost klesla o 70% a více)

 

Konkrétní informace získáte na www.cssz. - Důchodové pojištění – Dávky – Invalidní důchody)

 

 

Pozůstalostní důchody

 

vdovský/vdovecký důchod

Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po manželce/manželovi, jestliže:

 • pobíral (a) starobní důchod, nebo
 • pobíral (a) invalidní důchod , nebo
 • ke dni smrti splnil (a) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo
 • ke dni smrti splnil (a) podmínky nároku na starobní důchod
 • nebo zemřel (a) následkem pracovního úrazu

 

sirotčí důchod

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po svém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která dítě převzala do péče, jestliže rodič (osvojitel) nebo tato osoba:

 • pobírala starobní důchod, nebo
 • pobírala invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), nebo
 • ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo
 • ke dni smrti splnila podmínky nároku na starobní důchod
 • nebo zemřela následkem pracovního úrazu

 

Doklady nutné při podání žádosti:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

při podávání žádosti o pozůstalostní důchod, pokud již zemřelá osoba pobírala důchod se dále předkládá

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.

 

Uvádíme zde pro Vás pouze základní údaje, záleží na konkrétním případu a podmínky se od sebe mohou lišit. Vaši žádost je nutné konzultovat na příslušeném pracovišti Okresní (České) správy sociálního zabezpečení.

 

 
Kde a jak lze tyto žádosti vyřídit:

 OSSZ Semily, Bořkovská 571, Semily – Oddělení důchodového pojištění
tel. 481 651 111
Úřední hodiny: Po + St: 8.00 – 17.00 hod.
                        Út + Čt: 8.00 – 14.00 hod.
                        Pá: 8.00 – 13.00 hod.
Info: přímo v Turnově lze využít kontaktní dny důchodového oddělení OSSZ 1. a 3. čtvrtek v měsíci, od 8 do 12 hodin ve Skálově 466 (bývalý internát).
 

 

zdroj: www.mpsv.cz, www.cssz.cz