Poradenské služby

 

Málokteré dítě nemá ve svém školním prostředí žádný problém. Většina žáčků za pomoci svých rodičů a učitelů řeší během svého studia nějaký více či méně závažný školní problém. Může se jednat o problémy se čtením, psaním, počítáním, strachem ze školy či vztahy mezi spolužáky nebo problémy s volbou kariéry.

 

 Výukové obtíže

 

Pedagogicko psychologická poradna Semily

Nádražní 213, 513 01 Semily
tel : 481 625 390, 721 128 300
e – mail : ppp.turnov@seznam.cz
www.pppsemily.cz

 

Pobočka Turnov – 28.října 1872,  budova internátu SZŠ,  Turnov

tel. : 481 323 772

 

PPP Semily poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži zpravidla ve věku od 3 do 19 let.

 

Poskytuje - individuální psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, posouzení školní připravenosti, doporučení k integraci, krizovou intervenci, speciálně pedagogické kurzy pro děti předškolního věku, nápravu poruch učení atd.

 

 

Poradna pro úspěšné učení, poruchy chování a zdraví

Smrčí 50, Mírová pod KOzákovem, Mgr. Stanislava Emerlingová
tel. : 603 494 100
e – mail : emmerlingova@seznam.cz

 

Klinická logopedie - PaedDr. Jana Vobořilová

 A.  Dvořáka 303, Turnov

tel. 604 251 393
Email: janinavobi@tiscali.cz

 

Logopedie

Mgr. Drahomíra Filzaková

budova ZŠ Žižkova - čtvrtek odpoledne

tel: 774 245 035

 

Logopedie a speciálně pedagogické poradenství

Mgr. Helena Vacková

Nádražní 1064 (studio Visáž)

tel: 775 293 332

Email: vackova.helena@centrum.cz

 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Turnov

Sobotecká 242, Turnov

tel. : 481 312 40
e – mail : spc.turnov@centrum.cz
www.zvsturnov.cz

 

 Speciálně pedagogické centrum poskytuje služby pro děti s mentálním postižením a děti s autismem (PVP= pervazivní vývojovou poruchou, PAS = poruchou autistického spektra).

 

Speciálně pedagogické centrum pro tělesné postižené

Budova Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Lužická 7, Liberec 1 (v areálu Jedličkova ústavu)

tel.: 485 124 226

e-mail: spcprotp@seznam.cz

 

 Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené

E.Krásnohorské 921, Liberec

tel. 482 416 416

e-mail:spc@ssplbc.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

E.Krásnohorské 921, Liberec

tel: 482 416 440

e-mail: jehlickova@ssplbc.cz,

 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Tyršova 1, Liberec 5

tel.: 482 710 332

 

 

Výchovné obtíže

Potýkáte se s výchovnými problémy svého doposud nezletilého dítěte ? Dopouští se vaše dítě záškoláctví, útěků z domova, toxikomanie, alkoholismu nebo trestné činnosti ? Má vaše dítě problémy ve škole se šikanou ?

 

  • Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, úsek sociálně – právní ochrany dětí, kurátor pro děti a mládež

 Výchovná a poradenská činnost při závadovém chování dítěte, přestupkové a trestné činnosti :
 problémy s chováním doma či ve škole, konflikty v rodině, neúměrná vzdorovitost, útěky z domova,
 nerespektování autorit a pravidel, záškoláctví, potulky, krádeže, agresivita, poškozování cizího
majetku, zneužívání návykových látek.
Kurátor pro děti a mládež nejprve provede osobní pohovor, poté sociální šetření za účelem zjištění potřebných skutečností a po jejich vyhodnocení navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě účelné výchovné opatření.

 

Pedagogicko psychologická poradna Semily

Nádražní 213, 513 01 Semily
tel. : 481 625 390, 721 128 300
e – mail : ppp.turnov@seznam.cz
www.pppsemily.cz

 

Pobočka Turnov – Žižkova 518, budova ZŠ,  Turnov
tel. : 481 323 772

 

PPP Semily poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži zpravidla ve věku od 3 do 19 let.

 

Klinický psycholog

Mgr. Petra Léblová (Spirála Jablonec)
Panochova nemocnice Turnov
ordinační doba: čtvrtek 8-16 hod.
tel. : 481 446 641 (nutno objednat!!)

 

 

„REP“ - Poradna pro rodinu a děti v Turnově

tel.: 737214246.
e-mail: flugrova(zavináč)email.cz
www.rodinne-poradenstvi.cz

Poradna nabízí psychosociální poradenství, které je určeno pro rodiny s dětmi do 18 let.

Hlavními programy jsou :
• Program výchovného poradenství pro rodinu a děti
• Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených
Poradenství je poskytováno v oblasti:
• výchovy
• vztahů, komunikace
• nevhodných návyků
• pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí
• právního vědomí

 

Středisko výchovné péče Čáp

Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5

tel. a fax: 482 750 807, 482 757 275
                728 145 169
e-mail: svp_lbc@iol.cz, svp_lbc@centrum.cz
www.svp-lbc.cz

 

Středisko je školským zařízením poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči poskytuje dětem a mladistvým od 6 do 19 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou.
Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. K hlavním obtížím, které středisko řeší patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování.

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. – dětské psychiatrické oddělení

KNL a.s. - Dětské psychiatrické oddělení, Školní 430, 460 05, Liberec 5

tel. : 485 101 102

V rámci dětského psychiatrického oddělení funguje dětská psychiatrická a psychologická ambulance, kde jsou prováděna specializovaná vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let. Do ambulancí jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se na ambulance mohou i samotní rodiče. Obě specializované ambulance provádějí poradenství, diagnostiku a terapii poruch celého spektra poruch oboru dětské psychiatrie.

 

zdroj: www stránky organizací, Městský úřad Turnov - odbor sociálních věcí