Základní školy v Turnově

 

Nabízíme přehled základních škol.

 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, 511 01 Turnov

tel.: 481 325 610, 481 322 343
fax: 481 325 600
e-mail: skola@zsturnov.cz
 

Základní škola Turnov, Žižkova je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je plně v souladu s platným školským zákonem a RVP ZV. Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Před školou jsou autobusové zastávky (značná část žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna v klidné části města (rezidentní zóna, v sousedství je městské kino a Obchodní akademie a hotelová škola) v blízkosti parků.
Škola dále provozuje školní družinu, školní klub, školní informační centrum (studovna a knihovna), školní jídelnu, školní bufet a dětské hřiště.

 

 

Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov

tel., fax : 481 322 770
e-mail: marero@zsskalova.cz
 

Škola je se svými téměř 600 žáky 2. největší školou ve městě.
Třídy školy jsou lokalizovány ve 2 budovách: 18 tříd 4. -9. ročníků v původní historické budově ve Skálově ulici, 8 tříd 1. – 3. ročníků v budově v Alešově ulici v Turnově II.
Výuka na této škole je dle Školního vzdělávacího programu, který nese motivační název „Škola pro udržitelný život“ (v 1.,2.,3., a 6.,7.,8. roč.) a dle dobíhajícího programu Národní škola (ostatní ročníky). Učí se podle moderních učebnic Fraus (Ma- metoda prof. Hejného).
 

Kroužky a cizí jazyky:

- VV, Flétna, Pohybové hry, Historie, Němčina, Angličtina, Dramatická výchova, In-line kroužek.

- cizí jazyk povinně od 2. třídy, od 7. třídy druhý jazyk


Škola je spádovou oblastí pro žáky navštěvující převážně tuto školu od 6. ročníku.
Součástí školy ve Skálově ulici je kuchyň s jídelnou a rekonstruovaná tělocvična. Ve škole je dále školní družina na pracovišti Alešova, která má 5 oddělení.
Škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (zaměření na atletiku, 6 hodin týdně).

 

 

Základní škola Turnov, 28.října 18, 511 01 Turnov

Tel.: 481 311 640
e- mail : skola@2zs-turnov.cz
www.2zs-turnov.cz
Zřizovatel : Město Turnov
Ředitel školy : Mgr. Jaromír Frič

 

Úplná základní škola pro 1.-9. ročník, 24 tříd. Na této škole se učí podle vlastního ŠVP. Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem a pozemkem školní družiny s dřevěnými prolézačkami. Na 1.stupní si mohou žáci vybírat z nepovinných předmětů a kroužků (Aj, Nj, hra na flétnu, hra na kytaru, pěvecký sbor, dramatický kroužek, pohybové hry, počítače). Na 2.st. si mohou žáci přidávat 2 hodiny cizího jazyka navíc a mají i možnost si zvolit další cizí jazyk.
Škola dále provozuje školní jídelnu, školní družinu, školní klub.

 


Základní škola Mašov, U Školy 56, 511 01 Turnov

tel. : 481 321 113
e–mail: zsmasov@seznam.cz
www.zsmasov.sph.cz

Ředitelka školy : Mgr. Stanislava Šmucrová
Zřizovatel : Město Turnov

 

Škola s 1. stupněm ZŠ na okraji města Turnova. Nabízí klidné, rodinné prostředí pro žáky 1.- 5. ročníku. Budova s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Výuka probíhá dle ŠVP (1., 2., 3. ročník) a 4. a 5. ročník dle učebních osnov Obecné školy.

  

Výchovný poradce na školách:


Úkoly výchovného poradce vymezuje vyhláška MŠMT č. 130/1980 Sb., o výchovném
poradenství.

 • Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí.
 • Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ.
 • Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. Pedagogicko psychologická poradna, kurátor pro děti a mládež, policie, lékaři).
 • Výchovný poradce a metodik prevence úzce spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli.

 

Jak postupovat při zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

 • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit.
 • povinnou školní docházku. Zápis probíhá ve škole za účasti dítěte a rodiče (zákonného zástupce dítěte).
 • do 1. ročníku základní školy budou zapsány děti, které do 31. srpna daného roku dovrší věku 6 let. Děti, které dovrší 6. rok věku v době od 1. září do konce kalendářního roku, mohou být výjimečně přijaty do školy, požádají-li o to jejich rodiče a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé.
 •  při zápisu se rodiče prokáží občanským průkazem a předloží rodný list dítěte
 • ve škole rodič vyplní žádost o přijetí, dotazník a případně žádost o
  odklad povinné školní docházky, kterou je třeba doložit doporučujícím
  posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
   
 • o přijetí žáka k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy


Co dělat, když chci získat informace o základních školách v Turnově?

 • na požádání získáte na odboru školství, kultury a sportu při MÚ Turnov tištěnou skládačku s přehledem jednotlivých základních škol, kde najdete informace o organizaci školy, zaměření školy, vybavení školy, mimoškolních aktivitách a o prioritách školy
 • k dispozici jsou i výroční zprávy jednotlivých základních škol, které si můžete prostudovat přímo na tomto odboru


Postup při vyřizování stížností týkajících se oblasti školství

 • stížnost, která se týká pedagogického nebo jiného zaměstnance školy a školského zařízení vyřizuje ředitel školy a školského zařízení
 • stížnosti, které se týkají provozu školy nebo školského zařízení vyřizuje ředitel školy a školského zařízení
 • stížnosti na ředitele školy a školského zařízení vyřizuje jejich zřizovatel, t.j. Město
  Turnov, předkládejte je na podatelnu MěÚ v Turnově
   

 

                                                                   zdroj: http: zpravodajství.turnov.cz/skolstvi, www stránky škol